Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR pro rok 2023

Vytvořeno: 30. 10. 2023 Poslední aktualizace: 3. 1. 2024

Finanční vypořádání vztahů se státní rozpočtem

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v Dotačním programu pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice pro rok 2023 je třeba:

1. Vyplnit níže uvedené formuláře a zaslat na MZ v termínu do 25. února 2024 v případě kraje, hl. m. Prahy a obce (vč. městských částí Prahy), jejichž prostřednictvím byla dotace poskytnuta jejich příspěvkovým organizacím

  •  Formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2023 (dále jen FV)

(vyplní všichni příjemci dotace)

V tomto formuláři vyplňte všechny rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČO) příjemce dotace, adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ z Dotačního programu pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice pro rok 2023Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

  • příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tabulka členění dle jednotlivých projektů)

(vyplní příjemce dotace, jehož zřizovatelem je obec/kraj)

Pokud jste obdrželi dotaci na realizaci více projektů (dotaci pro několik příspěvkových organizací), je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků. Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

2. Provést finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2023, tzn. převedení vratky nespotřebované části státní dotace za rok 2023 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., do 25. února následujícího roku po roce, kdy byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje, či obce.

Příspěvková organizace, které byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje, hl. m. Prahy nebo obce, převede ke dni 5. února 2024 na účet svého zřizovatele případnou vratku dotace.

Kraje a obce poukážou nevyčerpané prostředky ze svého účtu nejpozději do 25. února 2024 na účet poskytovatele dotace.

Nespotřebované části státní dotace uskutečněné po 1. lednu 2024 musí být odeslány z účtu příjemce dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB nejpozději do 25. února 2024 v případě, že dotace byla poskytnuta prostřednictvím kraje či hl. m. Prahy.

Zároveň je třeba zaslat spolu s formuláři avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru čísla rozhodnutí a příslušného roku, např. 160722022.

V případě, že nebude finanční vratka poskytnuté dotace zaslána ve lhůtě stanovené vyhláškou o FV, bude příjemce dotace písemně vyzván dle § 14 a 14f odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech k vrácení dotace nebo její části v námi stanovené lhůtě.

Pokud příjemce nevyčerpané prostředky nepošle ani v námi stanovené náhradní lhůtě, bude MZ informovat dle §14 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. příslušný finanční úřad o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, jak bylo příjemcem na výzvu reagováno.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Antonína Hasala, tel.: 224 972 675, e‑mail: Antonin.Hasal@mzcr.cz

* číslo výdajové položky

 

Neinvestiční transfery

5321

Neinvestiční transfery obcím

5323

Neinvestiční transfery krajům

Přílohy