Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 8. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019.

 

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2019“ (dále jen Žádost) následující typy organizací:

 

 • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona
  č. 460/2016 Sb.
 • Obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zřízené do 31. 12. 2013.
 • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle předchozích právních předpisů.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností zřízených podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají činnost v oblasti zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Ústavy vzniklé dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, vzniklé po 1. 1. 2014.
 • Příspěvkové organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí), právnické osoby založené územně samosprávným celkem.
 • Organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Právnické osoby v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

 

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny ve Výzvě k podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví – projekty podpory zdraví na realizaci projektů podpory zdraví v roce 2019 (období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 – dále jen Výzva).

 

Výzvou je stanoven průběh řízení o poskytnutí dotace a stanoveny podmínky a požadavky, při jejichž splnění může MZ ČR poskytnout žadateli dotaci z dotačního programu MZ ČR NPZ – PPZ na realizaci projektu podpory zdraví v roce 2019 (období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).

 

Na poskytnutí dotace z dotačního programu NPZ – PPZ není v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. právní nárok.

 

Přílohy Výzvy:

 • Žádost_PPZ_2019 – formulář A a B.
 • Žádost_PPZ_2019 – formulář C.
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář.
 • Seznam indikátorů pro vyhodnocení efektu projektu.

.

Konečný termín pro předložení Žádosti je 9. 11. 2018.

 

V případě dotazů je kontaktní osobou:

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

oddělení podpory zdraví a primární prevence

tel.: 224 972 911

E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz