Doporučení Rady EU

Vytvořeno: 26. 6. 2018 Poslední aktualizace: 11. 2. 2021
Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01)
 • Tento významný dokument byl přijat v rámci českého předsednictví.

 • Byl schválený na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 9. června 2009 v Lucemburku všemi ministry zdravotnictví EU.

Stručný popis přípravy, projednávání a schvalování:

 • Na zasedání Rady EPSCO v prosinci 2008 představila Evropská komise (EK) návrh Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.
 • Tuto iniciativu zahájila na základě zjištění, že nárůst výskytu nežádoucích událostí souvisejících s poskytováním zdravotní péče je v celé Evropě alarmující a nutí všechny zamyslet se nad kroky k zajištění maximální bezpečnosti pacientů a nutnosti kontinuálnímu zvyšování jejich bezpečí.
 • Mezi nejčastější nežádoucí události patří infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, nežádoucí události spojené s podáváním léků, komplikace během chirurgických výkonů nebo po nich.
 • Od ledna 2009 v rámci českého předsednictví byl návrh Doporučení projednáván zástupci členských států v pracovní skupině Rady pro veřejné zdraví. České předsednictví dokončilo projednávání návrhu dne 15. května 2009, a to v kompromisní podobě upravené na základě připomínek členských států (celkem byla vypracována 3 kompromisní znění, došlo k úpravě poměrně komplikované původní struktury návrhu s přílohami a byl zmírněn dopad některých navrhovaných opatření uvedených především v části o infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče, např.ustanovení o vytvoření interdisciplinární organizační struktury či systému prevence a kontroly).
 • Text byl poté předložen Výboru stálých zástupců COREPER, kde byl 20. května 2009 schválen.
 • O stanovisko byl požádán také Evropský parlament (legislativní usnesení k návrhu přijal dne 23. dubna t.r.), Hospodářský a sociální výbor (stanovisko přijal dne 27. března t.r.) a Výbor regionů (stanovisko přijal ve dnech 21. a 22. dubna t.r.).
 • Dne 15.4.2009 byl návrh Doporučení prezentován zástupcem MZČR na jednání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který návrh přijal a schválil.

Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, jehož znění uvádí dokument č. 10120/09, vyzývá členské státy, aby zavedly a/nebo zlepšily své národní strategie zvyšování bezpečnosti pacientů prostřednictvím prevence a kontroly:

 1. všech potencionálně nežádoucích událostí ve všech zdravotnických zařízeních, zejména: zlepšováním systému hlášení a výuky ; podporou vzdělávání a školení zdravotních pracovníků ; poskytováním relevantních informací pacientům a jejich zapojení do rozvoje bezpečnostních opatření ; podporou šíření příkladů dobré praxe a rozvojem – ve spolupráci s Komisí – společných definic a indikátorů bezpečnosti pacientů a
 2. infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče na všech úrovních, a to především: rozvojem specifických a na analýze rizik založených opatření ; ustanovením a /nebo posílením aktivního surveillance; podporou odborného vzdělávání a školení zdravotních pracovníků ; zlepšováním informovanosti pacientů ; podporou výzkumu specifických segmentů dané problematiky.  

Tento dokument také vyzývá EK k vypracování hodnotící zprávy o implementaci tohoto Doporučení, která by posoudila jeho dopad a případně zvážila potřebu dalších akcí.

Celý dokument je k dispozici v české a anglické verzi v příloze.V roce 2007 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR vydán dokument „Cesta ke kvalitnímu a bezpečnějšímu zdravotnictví“, který obsahuje strategii cesty MZ ČR ke zvyšování bezpečí pacientů. Nastíněná strategie je  postupně naplňována projekty a aktivitami za podpory ministerstva a je dále rozpracována v Akčním plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010 – 2012, který  je  nástrojem dokumentu Doporučení Rady Evropské komise (2009/C 151/01).

V dubnu 2010 uveřejnila Evropská komise výsledky z průzkumu EUROBAROMETER, který reflektuje  vnímání občanů jednotlivých členských států v oblasti bezpečnosti a kvality zdravotní péče a v oblasti antibiotické rezistence. Evropská komise má v plánu uskutečnit další šetření za 3 roky, a to před uplynutím času pro implementací Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.

V listopadu 2010 vznikla a svou činnost z příkazu ministra Leoše Hegera č. 30/2010 zahájila Pracovní skupina pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče (PSBPKZP). Tato pracovní skupina je iniciačním a koordinačním orgánem pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče v ČR. PSBPKZP se stala  také platformou pro výměnu informací o aktuální činnosti v oblasti bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče v ČR na základě stávajících a vznikajících problémů, priorit a inovačních řešení. Byla zřízena na základě Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (schváleno 9. června 2009 ministry zdravotnictví všech členských států  EU – Úřední věstník 2009/C 151/01) a Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010 – 2012 (schválen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví č. 9 dne 19. března 2010).

Ke dni 3. 10. 2017 byla tato skupina administrována a vznikla nová Pracovní skupina pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb (PSBPKZS), jejíž složení, působnost a způsob jednání vymezuje Příkaz ministra č. 19/2017.

15. listopadu 2012 vydala Evropská komise (dále jen „EK“) na svých webových stránkách dva dokumenty:

 1. Zpráva komise radě na základě zpráv členských států o provádění Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01),  Originál dokumentu a jeho překlad jsou k dispozici v příloze níže.
 2. Doprovodný pracovní dokument  EK – Detailed analysis of countries reports on the implementation of the Council Recommendation (2009/C 151/01) on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections,  Originál dokumentu a jeho překlad  jsou k dispozici v příloze níže.  
EK ve výše uvedených dokumentech zhodnotila míru účinnosti navrhnutých opatření. Z celkem 13 opatření, která jsou obsažena v Doporučení Rady byly v ČR zavedeno 10-12 opatření. zařadila se tak mezi jednu z 9 členských států, které měly takovou saturaci. Dle návrhu EK provést hodnocení opatření za dva roky. V červnu 2014  EK připraví druhou zprávu o pokroku v provádění  Doporučení Rady.

 

Přílohy