Doplnění k Zadávací dokumentaci – Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k ochraně pokusných zvířat

Vytvořeno: 22. 7. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydává po konzultaci s Ministerstvem zemědělství (MZe) stanovisko k prokazování způsobilosti uchazeče podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., konkrétně k ochraně pokusných zvířat.

V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč během soutěžní lhůty k návrhu projektu „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu (příp. oprávnění platné v den ukončení soutěžní lhůty a doplněné o potvrzení MZe, že při vypršení platnosti oprávnění zahájí v zákonných lhůtách řízení o vystavení oprávnění nového).

Vyžaduje-li to řešení projektu, doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou.

MZ upozorňuje uchazeče, že musí při zacházení s pokusnými zvířaty postupovat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., který v § 16 říká, cit.: „Nikdo nesmí provést nebo nařídit provedení projektu pokusů nebo pokusu bez jeho předchozího schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů. Pokusy smí uživatel pokusných zvířat provádět výhradně v rámci určitého schváleného projektu pokusů. Projekt pokusů musí být prováděn v souladu s rozhodnutím o schválení projektu pokusů.“

Shrnutí

K návrhu projektu přiloží uchazeč během soutěžní lhůty „oprávnění k používání pokusných zvířat“. Platný schválený „projekt pokusů“ lze doložit kdykoli v období před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Na základě požadavku MZe a z důvodů snížení administrativní zátěže doporučuje MZ podat si žádost o schválení projektu pokusů po přijetí projektu k financování. V případě, že platný schválený projekt pokusů nebude doručen v termínu před uzavřením smlouvy/vydáním rozhodnutí, MZ umožní jej dodat v přiměřené lhůtě 3 měsíců od uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí. Tato podmínka bude ve smlouvě/rozhodnutí ošetřena a její nedodržení bude důvodem k odejmutí účelové podpory na daný projekt.