DODATEK: Výsledky hodnocení formálních náležitostí II. Žádostí IGA MZ – OK 10/I.

Vytvořeno: 6. 12. 2010 Poslední aktualizace: 6. 12. 2010


Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), předkládá na základě bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2011 – 2015 (dále jen „ZD“ nebo „ZD 2011-2015“) výsledky zasedání Oborových komisí (dále jen „OK“).
 
Jedná se o II. část hodnocení formálních náležitostí podaných Žádostí do příslušné OK 10/I. – Ostatní lékařské obory I. (dle bodu 5.1.4. ZD).
 
Z posuzovaných Žádostí byly celkem 2 nedoporučeny z formálních důvodů (viz příloha), které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v ZD 2011–2015.
 
Uchazeč má právo vyžádat si do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (dle bodu 5.1.2. ZD) na sekretariátu IGA MZ na e-mailové adrese: veda@mzcr.cz odůvodnění (do předmětu zprávy uveďte: Odůvodnění – formální hodnocení II.), které mu bude obratem zasláno.
 
Má rovněž právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledku doručit námitky proti rozhodnutí Oborové komise, a to na e-mailovou adresu viz výše (pro podání námitky použijte formulář viz příloha).
 
Komise přezkoumá námitky a svá stanoviska postoupí ministru zdravotnictví ke konečnému rozhodnutí. O jeho výsledku bude uchazeč vyrozuměn (výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví) a v případě změny původního rozhodnutí bude změna provedena i v seznamu zveřejněném na webových stránkách ministerstva.
 

Pokud jste v tomto seznamu (viz příloha), ani v seznamu předešlém nenalezli Váš projekt, byl jako takový formálně shledán bez připomínek a postupuje do další fáze hodnocení.

Přílohy