DỊCH VỤ Y TẾ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DO BỘ NỘI VỤ CH SÉC THANH TOÁN

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Qui định này áp dụng cho những người xin bảo vệ tạm thời và con cái của họ. Trong thời gian giải quyết theo điều luật số 221/2003 Bộ luật, về bảo vệ tạm thời cho người nước ngoài, trong lời văn hiện hành, trong thời gian qui định kháng đơn chống quyết định của Bộ nội vụ (điều 17 mục 1), và thời gian giải quyết tố tụng, với điều kiện đơn kháng có tác dụng trì hoãn, những cá nhân này được cung cấp chăm sóc y tế miễn phí trên lãnh thổ CH Séc trong phạm vi những dịch vụ y tế được thanh toán từ bảo hiểm y tế công cộng theo qui định của luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng, trong lời văn hiện hành, và chăm sóc y tế liên quan tới việc kiểm dịch được chỉ thị, hoặc những biện pháp liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe công cộng.

Con của những người nước ngoài đang xin bảo vệ tạm thời, sinh ra và cư trú trên lãnh thổ CH Séc, được cung cấp chăm sóc y tế miễn phí trên lãnh thổ CH Séc theo câu trên cho tới khi có quyết định cấp bảo vệ tạm thời (điều 28 của luật về bảo vệ tạm thời cho người nước ngoài).