ĐỊA CHỈ NHỮNG CƠ QUAN QUAN TRỌNG

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Bộ Y tế CH Séc
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
http://mzd.gov.cz
224 971 111
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Bộ Nội vụ CH Séc
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
http://www.mvcr.cz
974 811 111
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Bộ Ngoại giao CH Séc
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
http://www.mzv.cz
224 181 111
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Bộ Lao động và Xã hội CH Séc
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
http://www.mpsv.cz
221 921 111
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Hiệp hội các công ty bảo hiểm y tế CH Séc
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
http://www.szpcr.cz
234 462 108
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Công ty bảo hiểm y tế chung CH Séc
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
http://www.vzp.cz
844 117 777
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Công ty bảo hiểm y tế quân đội CH Séc
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
http://www.vozp.cz
222 929 199
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Công ty bảo hiểm y tế công nghiệp Séc
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava
http://www.cpzp.cz
810 800 000

Tên cơ quan:

Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:

Công ty bảo hiểm y tế nhân viên ngành ngân hàng, bảo hiểm và xây dựng
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
http://www.ozp.cz
261 105 555
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Công ty bảo hiểm nhân viên Skoda
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
http://www.zpskoda.cz
326 579 111
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Công ty bảo hiểm y tế bộ nội vụ CH Séc
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
http://www.zpmvcr.cz
844 211 211
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Công ty bảo hiểm y tế kho bạc anh em khu vực
Michálkovická 108, Slezská Ostrava
http://www.rbp-zp.cz
800 213 213
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Hội y học Séc
Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
http://www.lkcr.cz
257 211 329
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Cơ quan bảo vệ quyền công dân
Údolní 39, 602 00 Brno
http://www.ochrance.cz
542 542 888
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Hội nha khoa Séc
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
http://www.dent.cz
234 709 611
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Trung tâm bồi hoàn quốc tế
Nám. W. Churchila 1800/2, 113 59  Praha 3
http://www.cmu.cz
236 033 411
Tên cơ quan:
Địa chỉ cơ quan:
Liên lạc:
Điện thoại:
Hội dược học Séc
Rozárčina 1422/9, P.O.BOX 64, 140 02 Praha 4
http://www.lekarnici.cz
241 090 672