Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

CÔNG NHẬN BẰNG NGHỀ Y KHOA VÀ NGHỀ KHÔNG Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NƯỚC THỨ BA

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và tốt nghiệp tại các nước EU:

http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-ve-statech-eu_953_3.html

 

Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và tốt nghiệp ngoài EU

http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html

 

Công nhận bằng của nhân viên không y tế đã học và tốt nghiệp ngoài EU

http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html

 

Công nhận bằng của nhân viên không y tế đã học và tốt nghiệp tại các nước EU

http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-clenskych-statech-eu_960_3.html

 

Công nhận bằng của nhân viên y tế đã học và tốt nghiệp tại CH Séc

http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-cr_961_3.html

 

Công nhận trình độ chuyên môn, chuyên khoa theo luật số  96/2004 Bộ luật.

http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/priznavani-odborne-a-specializovane-zpusobilosti-podle-zakona-c96/2004-sb-_2419_3.html