Co je nutné doložit?

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 22. 2. 2008

K vydání dokladu o získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta nebo o získání odborné způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře je nutné doložit řádně vyplněnou žádost a dále:

LÉKAŘ

K žádosti dle § 44 odst. 1
 1. úředně ověřená kopie diplomu o specializaci – atestaci I. stupně
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazu totožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)
 
A DÁLE
 
 1. úředně ověřená kopie licence/osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe, vydané nejpozději do 2.4.2004
 2. potvrzení o nepřetržitém výkonu povolání lékaře v délce nejméně 5 let v předchozích 6 letech ke dni 2.4.2004, tzn. prokazuje se nepřetržitá 5ti letá praxe v období 2.4.1998 – 2.4.2004, a to potvrzením zaměstnavatele (který lékaře zaměstnával v uvedeném období) nebo úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení (v případě, že lékař v uvedeném období provozoval soukromou praxi) PRAXI VŽDY UVÁDĚJTE (VYPIŠTE) V ŽÁDOSTI !

   

 
 NEBO
(pouze v případě, že lékař nezískal osvědčení/licenci ČLK nejpozději do 2.4.2004 a nesplňuje podmínku nepřetržité 5ti leté praxe k datu 2.4.2004 (viz výše bod 5 a 6)
 
 1. potvrzení o doplnění odborné praxe podle příslušného vzdělávacího programu nejpozději do 2.4.2009, tzn. úplnou neověřenou kopii specializačního indexu (průkazu odbornosti) a logbooku (seznam výkonů), doplněné v souladu se vzdělávacím programem  příslušného oboru (z r. 2005)
 2. tabulka absolvované praxe a tabulka provedených výkonů – doporučujeme doložit

   

 

K žádosti dle § 44 odst. 2:

I. pro obor všeobecné praktické lékařství:
 1. úředně ověřená kopie diplomu o specializaci v oboru všeobecné lékařství I. stupně
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazu totožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)
 

II. pro obor praktické lékařství pro děti a dorost:

 1. úředně ověřená kopie diplomu o specializaci v oboru pediatrie I. stupně
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazu totožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)
 5. potvrzení o praxi v pediatrii v délce min. 3 roky, z toho alespoň 1 rok v primární péči, a to k datu 2.4.2004 – tzn. úředně ověřená kopie pravomocného rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení (v případě, že lékař v uvedeném období provozoval soukromou praxi) nebo potvrzení zaměstnavatele (který lékaře zaměstnával v uvedeném období); PRAXI VŽDY UVÁDĚJTE (VYPIŠTE) V ŽÁDOSTI !

   

K žádosti dle § 44 odst. 3:
 1. úředně ověřená kopie diplomu o atestaci II. stupně v některém ze základních oborů
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazutotožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)
K žádosti dle § 44 odst. 4:
 1. úředně ověřená kopie diplomu o specializaci v některém z nástavbových oborů
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazutotožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)

ZUBNÍ LÉKAŘ

K žádosti dle § 7 odst. 1:
 1. úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 2. úředně ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce
 3. kolek v hodnotě 500,- Kč
 4. kopie průkazutotožnosti
 5. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)
K žádosti dle § 44 odst. 5:
 1. úředně ověřená kopie atestačního diplomu o specializaci v nástavbovém oboru čelistní ortopedie, nebo stomatologická chirurgie
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazu totožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)

FARMACEUT

K žádosti dle § 44 odst. 7:
 1. úředně ověřená kopie atestačního diplomu o získané specializaci I. stupně nebo II. stupně v základním oboru, nebo v nástavbovém oboru
 2. kolek v hodnotě 500,- Kč
 3. kopie průkazu totožnosti
 4. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)
K žádosti dle § 11 odst. 1 písm. b):
 1. úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 2. úředně ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce
 3. kolek v hodnotě 500,- Kč
 4. potvrzení o absolvování doplňující odborné praxe podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení
 5. kopie průkazu totožnosti
 6. kopie oddacího listu nebo jiný doklad o změně příjmení (pouze v případě, že v přiložených dokladech je uvedeno jiné příjmení než v průkazu totožnosti)