Chorvatské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 3. 2. 2020 Poslední aktualizace: 3. 2. 2020

Dne 1. ledna 2020 převzalo předsednictví v Radě EU Chorvatsko. Priority chorvatského předsednictví v Radě EU pro období ode dne 1. ledna do dne 30. června 2020 (HR PRES) vycházejí z osmnáctiměsíčního pracovního programu troj-předsednictví v Radě EU, které v období leden 2019 až červen 2020 tvoří Rumunsko, Finsko a Chorvatsko, a rovněž z programu samotného HR PRES.

HR PRES je ovlivněno řadou skutečností. Chorvatsko předsedá v Radě EU poprvé od svého vstupu do EU v roce 2013. Současně HR PRES reaguje na nově ustanovenou Evropskou komisi, která se ujala své funkce ke dni 1. prosince 2019, a na další personální změny v rámci institucí EU, které nastaly po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019. Zároveň má na HR PRES vliv aktuální vývoj ohledně vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU.

Mezi hlavní priority HR PRES byla zařazena oblast dárcovství a transplantací orgánů, v jehož rámci je záměrem projednat možnosti dosažení užší spolupráce členských států EU, včetně otázek dostupnosti a inovativního přístupu v oblasti transplantací. Další prioritou je v souladu s cíli udržitelného rozvoje téma celoživotní zdravotní péče se zaměřením na oblast stárnutí a prevenci onkologických onemocnění.

Z pohledu projednávané legislativy na úrovni EU je cílem HR PRES pokračovat v projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (Health Technology Assessment), čímž navazuje na předešlé finské předsednictví.

Pozornost bude také věnována problematice včasné implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Dále se HR PRES zaměří na problematiku bezpečnosti zdravotnických dat a v neposlední řadě je jeho cílem věnovat prostor také otázce dostupnosti léčivých přípravků, včetně cenové politiky, a to v souladu se záměrem nové Evropské komise.