Brexit – shrnutí vývoje

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. března 2017 Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU a z Evropského společenství pro atomovou energii, a to na základě článku 50 Smlouvy o EU. Tento článek stanovuje, že EU s vystupujícím státem sjedná dohodu o podmínkách vystoupení, včetně uspořádání vzájemných budoucích vztahů. Veškeré smlouvy EU a Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii se přestaly vztahovat na Spojené království datem brexitu, tj. dne 31. ledna 2020, a to na základě sjednané Dohody o vystoupení. Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost dne 1. února 2020.

Vystoupením se Spojené království formálně stalo třetí zemí. V průběhu přechodného období, které trvalo ode dne 1. února 2020 do dne 31. prosince 2020, byly vyjednávány podmínky nastavení budoucího bilaterálního vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Samotné vyjednávání vycházelo z aktualizované verze Politické deklarace ze dne 17. října 2019, která se stala součástí Dohody o vystoupení. Dne 24. prosince 2020 bylo dosaženo kompromisního textu Dohody o obchodu a spolupráci (dále jen „Dohoda“) mezi EU a Spojeným královstvím. Dne 29. prosince 2020 byla předmětná dohoda odsouhlasena na úrovni Rady ze strany členských států. S cílem zajištění vstupu Dohody v platnost dne 1. ledna 2021 bylo rozhodnuto, že sice schválení na úrovni Evropského parlamentu proběhne v březnu roku 2021, nicméně Dohoda již nabyde své provizorní platnosti ke dni 1. ledna 2021. Dne 30. prosince 2020 byla Dohoda přijata i ze strany Parlamentu Spojeného království. Dohoda byla schválena na úrovni plenárního zasedání Evropského parlamentu dne 28. dubna 2021. Dne 1. května 2021 nabyla Dohoda platnosti, a to den po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Další aktuální informace k problematice brexitu jsou dostupné na webových stránkách Úřadu vlády a nadrezortní webové stránce BrexitInfo.cz. Na této stránce jsou dohledatelné také veškeré dokumenty, které k problematice brexitu vydala jak Evropská komise, tak Spojené království.

Dopad brexitu na oblasti v gesci Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU sleduje řadu oblastí, které byly upraveny v souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

Skutečnosti k jednotlivým oblastem spadajícím do gesce MZ jsou popsány na dalších odkazech v sekci věnované brexitu.