Biocidní přípravky

Vytvořeno: 29. 1. 2020 Poslední aktualizace: 12. 1. 2021

 

Obecné informace k vystoupení Spojeného království z EU v kontextu dodávání biocidních přípravků na trh jsou také k dispozici na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

 

Informace k brexitu z konference „Biocides Day 2018“ konané 24.10.2018 v Helsinkách:

  • Klaus Berend, Evropská Komise; Prezentace „Impact of Brexit“ dostupná zde.
  • Andreas Herdina, Evropská agentura pro chemické látky; Prezentace „Impact of Brexit“ dostupná zde

 

Informace k dodávání biocidních přípravků na trh v rámci přechodného období (v souladu s článkem 89, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, resp. §13 odstavcem 1 a §14 zákona č. 324/2016 Sb.)

Biocidní přípravky oznámené osobou usídlenou na území Spojeného království nebude možné dodávat na trh na území ČR ode dne data Brexitu. Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje všem subjektům, které takové přípravky dodávají na trh na území ČR (např. distributory), aby kontaktovali své obchodní partnery a upozornili je na nezbytnost převedení oznámení na jinou osobu usídlenou na území některého z členských států EU-27 přede dnem Brexitu.

Oznámení je možné převést v registru CHLAP mezi dvěma existujícími uživatelskými účty. V náhledu na podané oznámení je k dispozici funkce „Převod oznámení“.

Další možností je podání nového oznámení např. samotným distributorem, je však nezbytné mít na paměti, že k podání oznámení musí oznamovatel disponovat úplným složením biocidního přípravku a přístupem ke všem nezbytným informacím a dokumentům (např. protokoly o stanovení účinnosti, souhlas s využitím testů účinnosti, pokud jsou vystaveny ve prospěch osoby jiné, než je oznamovatel).

Užitečné odkazy: Registr chemických látek a prostředků

 

Informace k platným povolením, jejichž držitelem je osoba usídlená na území Spojeného království

Vydaná povolení k dodávání na trh na území ČR ve prospěch osob usídlených na území Spojeného království pozbydou platnosti ke dni Brexitu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ministerstvo zdravotnictví ČR v zájmu zachování dostatečné chemické diverzity a dostupnosti biocidních přípravků na trhu doporučuje všem držitelům dotčených povolení, aby provedli jejich převod na jinou osobu usídlenou v některém členském státě EU-27. Pro převod povolení je nezbytné podat žádost o převod povolení (typ žádosti NA-TRS) prostřednictvím registru pro biocidní přípravky se zkratkou R4BP.

Žádost je v souladu se zákonem o správních poplatcích zpoplatněna částkou 300 Kč a vyřízení podané žádosti by nemělo přesáhnout 30 dní.

Užitečné odkazy:

Formuláře žádostí (převod se podává na formuláři NA-ADC) 

Registr pro biocidní přípravky (R4BP)

Návod pro podávání žádostí přes Registr pro biocidní přípravky  

 

Informace k žádostem o vnitrostátní povolení

Žádosti o vnitrostátní povolení (první povolení, vzájemné uznání), kde je žadatelem osoba usídlená na území Spojeného království musí včas zajistit převod žádosti na jinou osobu usídlenou ve Spojeném království. V případě žádosti o první povolení v souladu s článkem 29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, musí žadatel nalézt nový referenční členský stát, který vyhodnocení žádosti dokončí.

V říjnu 2018 provedla Evropská agentura pro chemické látky aktualizaci registru pro biocidní přípravky. Nově je možné provádět některé změny související s brexitem. Více zde.

Převod žádostí je možné konzultovat s oddělením chemických látek a biocidních přípravků na e-mailové adrese biocidy@mzcr.cz.

 

Informace ke zjednodušenému postupu povolování

Pravidla k oblasti biocidních přípravků dodávaných na trh území ČR na základě oznámení podle čl. 27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU); č. 528/2012 v případě, že první povolení bylo vydáno referenčním členským státem Spojeného království, přestanou být platná k datu Brexitu. Nařízení o biocidech neumožňuje převod prvního povolení do jiného členského státu, a proto je nezbytné, aby držitel povolení podal opakovanou žádost o povolení podle čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 a následně podal nová oznámení podle čl. 27 stejného nařízení do ostatních členských států.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyzývá všechny účastníky dodávající na trh území ČR přípravky na základě čl. 27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, kde první povolení bylo vydáno příslušnými orgány Spojeného království, aby kontaktovali své obchodní partnery a ověřili, zda byly učiněny výše uvedené úkony.

 

Informace k hodnoceným účinným látkám, pro které je Spojené království státem zpravodajem

Na základě dohody mezi zástupci členských států a Evropské komise dojde k relokaci všech účinných látek, pro které je státem zpravodajem Spojené království, do jiných členských států EU-27.

Výše uvedené rozhodnutí bude provedeno nařízením Evropské komise, kterým se změní Nařízení Evropské komise č. (EU) č. 1062/2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Relokací účinných látek nedojde k situaci, že by některé účinné látky nebylo možné používat v biocidních přípravcích po datu Brexitu.

 

Užitečné odkazy:

Nařízení Evropské komise, kterým se mění Nařízení Evropské komise č. (EU) č. 1062/2014:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0157