Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH (THƯƠNG MẠI)

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Phần này cung cấp thông tin về điều kiện hình thành và chấm dứt bảo hiểm y tế du lịch, những điều kiện thông thường và hậu qủa của việc sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế được bảo đảm bằng hợp đồng bảo hiểm.

Luật số 326/1999 Bộ luật, về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, trong lời văn hiện hành, đòi hỏi người nước ngoài có nghĩa vụ chứng minh bảo hiểm bao gồm các chi phí chăm sóc y tế. Nghĩa vụ này có thể thực hiện bằng hợp đồng bảo hiểm y tế du lịch (xem qui định của điều § 180i a 180j luật số 326/1999 Bộ luật, qui định chi tiết về chứng nhận bảo hiểm y tế), nếu chi phí liên quan tới cung cấp dịch vụ y tế không được thanh toán trên cơ sở hiệp ước quốc tế hay bảo hiểm y tế công cộng hoặc nếu người nước ngoài không chứng minh được rằng những chi phí liên quan tới cung cấp dịch vụ y tế được thanh toán bằng cách khác.

Nếu người nước ngoài đến Cộng hòa Séc vì mục đích lao động, thì nghĩa vụ nêu trên được thực hiện từ ngày mà người nước ngoài trở thành nhân viên của chủ việc có trụ sở hay thường trú tại CH Séc. Trong những trường hợp khác phải mua bảo hiểm y tế du lịch, hoặc phải chứng minh rằng những chi phí chăm sóc y tế được thanh toán bằng cách khác. Trong trường hợp cư trú trên lãnh thổ CH Séc không có bảo hiểm, người nước ngoài vi phạm qui định pháp luật của Séc hay châu Âu và có nguy cơ bị truy tố. Khi cần dịch vụ y tế, người nước ngoài sẽ phải trả bằng tiền mặt mà trong trường hợp cung cấp dịch vụ y tế vượt quá mức độ chăm sóc y tế cần thiết khẩn cấp có thể lên tới khoản tiền lớn.    

Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế, ngoài những thứ khác, không đòi hỏi đối với người nước ngoài là công dân Cuba, Bosnia và Herzegovina và Jemen. Những người nước ngoài là công dân những nước này được thanh toán dịch vụ chăm sóc y tế từ ngân sách nhà nước theo hiệp định quốc tế song phương, sau khi chứng minh được quốc tịch của những nước này (thí dụ bằng hộ chiếu có giá trị). (Ghi chú: Hiệu lực của hiệp ước giữa chính phủ CHXHCN Tiệp khắc và chính phủ CH Ả rập Jemen về hợp tác y tế và khoa học y tế (số 95/1985 Bộ luật) sẽ kết thúc tới ngày 21. 4. 2015.)

Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế cũng không đòi hỏi đối với những cá nhân được bảo hiểm tại quốc gia có hiệp ước quốc tế về bảo hiểm xã hội với CH Séc (Mon-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-nia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngay cả trong những trường hợp này cần phải chứng minh quốc tịch của những nước tương ứng (thí dụ bằng hộ chiếu có giá trị). Điều này không áp dụng đối với công dân Bosnia và Herzegovina, quyền được thanh toán dịch vụ chăm sóc y tế không phụ thuộc vào quốc tịch mà là do công dân Bosnia và Herzegovina có bảo hiểm y tế tại nước xuất xứ, (tức là BaH), phải được chứng minh bằng cách trình một trong những tài liệu dưới đây: thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận việc trong biên chế hoặc giấy chứng nhận được công nhận hưu trí.

Người nước ngoài không có giấy phép thường trú tại CH Séc và không làm việc trong biên chế, thì không thể tham gia bảo hiểm y tế công cộng, phần lớn phải mua bảo hiểm du lịch, không thuộc bảo hiểm y tế công cộng, mà dựa trên cơ sở hợp đồng giữa cá nhân được bảo hiểm và công ty bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm này không do công ty bảo hiểm y tế thực hiện mà do công ty bảo hiểm theo luật số 277/2009 Bộ luật, về bảo hiểm. Yêu cầu về giấy chứng nhận bảo hiểm y tế du lịch đối với cư trú dưới 90 ngày do Qui chế số 810/2009 về chuẩn mực Cộng đồng về thị thực (chuẩn mực thị thực) của Nghị viện và Hội đồng châu Âu (ES) qui định. Qui chế này qui định bảo hiểm y tế du lịch phải bao gồm mọi chi phí liên quan tới việc hồi hương vì lý do sức khỏe hoặc liên quan tới chăm sóc y tế cấp tính, cấp cứu trong bệnh viện hoặc tử vong, có thể xảy ra trong thời gian cư trú của người nước ngoài. Bảo hiểm phải có giá trị trên lãnh thổ các nước thành viên và có giá trị trong toàn bộ thời gian dự định cư trú. Khoản bảo hiểm được trả tối thiểu là 30 000 EUR.

Theo luật cư trú cho người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc, bảo hiểm du lịch đối với cư trú trên 90 ngày phải bao gồm mọi chi phí mà người nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán trong thời gian cư trú của mình trên lãnh thổ, trong trường hợp được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp, kể cả chi phí liên quan tới việc vận chuyển hoặc, trong trường hợp tử vong, vận chuyển thi hài về nước cấp hộ chiếu hoặc nước cấp giấy phép thường trú. Khoản bảo hiểm tối thiểu thỏa thuận được trả cho một sự kiện bảo hiểm ít nhất là 60 000 EUR, không kể sự cùng đóng góp của người được bảo hiểm vào những chi phí nêu trên.     

Bảo hiểm y tế du lịch, trong trường hợp nộp đơn xin thị thực trên 90 ngày tại CH Séc, hoặc trong khi xin gia hạn cư trú, chỉ có thể mua tại những công ty bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm này tại CH Séc và phải được thỏa thuận mức chăm sóc y tế toàn phần. Chăm sóc y tế toàn phần được hiểu là những dịch vụ chăm sóc y tế do bác sĩ cung cấp cho người được bảo hiểm mà người đó không cần phải trực tiếp thanh toán những chi phí điều trị, mục tiêu chăm sóc toàn phần là bảo toàn tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm như trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm. Trong bảo hiểm này không được loại trừ phòng bệnh và chăm sóc y tế nội trú và cả chăm sóc phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con. Những điều kiện này cần phải được chú ý thích đáng khi thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm.     

Những nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm y tế du lịch nêu trên không áp dụng cho những cá nhân được đề cập tới trong qui chế của Nghị viện và Hội đồng châu Âu (EU) số 883/04, số 987/09, qui chế của Nghị viện và Hội đồng châu Âu (EU) số 1231/2010.