Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Hệ thống bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc dựa trên quan hệ ba chủ thể:

  • Người được bo hiểm (người nhận dịch vụ y tế)
  • Nhà cung cấp dịch vụ y tế (được phép cung cấp các dịch vụ y tế)
  • Hãng bảo hiểm y tế (cơ quan bảo hiểm cho người đóng bảo hiểm và dịch vụ y tế)