Akreditační standardy pro všeobecné ambulance

Vytvořeno: 20. 9. 2010 Poslední aktualizace: 20. 9. 2010

Akreditační standardy pro všeobecné ambulance

Garant: Odbor zdravotních služeb

Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení, poskytující péči v oboru všeobecné praktické lékařství naleznete v příloze.

Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů

V roce 2009 byl Českou lékařskou společností JEP realizován projekt Akreditační standardy pro všeobecné ambulance. Řešitelský tým vedl doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Decentralizace a liberalizace zdravotnictví, tak jak v České republice probíhá od 90.let, vyžaduje přijetí účinných nástrojů pro zajištění kvality zdravotnických služeb, bez ohledu na velikost a druh zdravotnického zařízení. Klasickou, v demokratických zemích dlouhodobě osvědčenou procedurou, je akreditace zdravotnických zařízení. Ambulantní zdravotnická zařízení včetně ambulancí praktických lékařů zatím neměla možnost ani motivaci do procesu akreditace vstoupit, ačkoli potřeba nástrojů řízení a garance kvality poskytované péče není principiálně odlišná od lůžkových zařízení. Z těchto důvodů byl v roce 2008 realizován projekt Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů (MZDRP0115H04). Jeho výstupem byly následující materiály:
 

 • Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení, poskytující zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství (NAS-ZZ-VPL)
 • Příručka pro zpracování dokumentace pro akreditační řízení ve ZZ-VPL
 • Výkladový slovník terminologie kvality
 • Návrh kursu pro hodnotitele praxí
 • Metodika vyhodnocení externí kontroly (auditu).

Navazující projekt pracoval s aktuálně vytvořeným nástrojem k externímu hodnocení kvality – akreditačními standardy, uvedl jej do praxe a zároveň vytvořil podmínky pro jeho začlenění do procesu systematického zajišťování kvality a bezpečí pacientů ve všeobecných ambulancích.

Obsah a výstup projektu

K naplnění hlavních cílů projektu bylo postupováno v následujících krocích:

 1. Odborná veřejnost byla informována o výstupech prvního projektu a záměrech projektu navazujícího prostřednictvím webových stránek MZ ČR a SVL ČLS JEP,  publikace v časopise Praktický lékař a v prezentacích na fórech praktických lékařů i dalších odborníků. 
   
 2. Podle připomínek vzešlých z oponentury byly upraveny NAS-ZZ-VPL a další metodické materiály. Byl vypracován nový materiál Typy dokumentů, jako manuál pro administrativní podporu přípravy pracoviště na akreditační proces. 
   
 3. Bylo vytvořeno webové zázemí pro akreditační proces (www.akva-pl.cz). 
   
 4. Proběhl nábor hodnotitelů. Byl připraven a realizován kurz pro hodnotitele praxí. První část kursu proběhla formou distančního vzdělávání s podklady a diskusí v elektronickém formátu. Druhá část byla realizována klasickou formou. 
   
 5. Byla provedena pilotní akreditace 30 zdravotnických zařízení, poskytujících péči v oboru všeobecné lékařství (ZZ-VPL). Výběr byl cílen na ZZ-VPL, která získala v roce 2009 rezidenční místa na poskytování specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství. Soubor zahrnoval samostatné ordinace ve velkém i malém městě, pracoviště několika ordinací v poliklinickém zařízení i ordinaci zřízenou závodem. 
  Výstupy z akreditací byly elektronicky zpracovány a byla vytvořena datová základna pro benchmarking praxí za dodržení všech zásad utajení informací. Rozbor pilotních výsledků přinesl úpravu metodiky hodnocení. V  hodnocení podle dané metodiky splnilo podmínky pro udělení akreditace 15, tedy 50% ZZ-VPL.
   
 6. Byl zpracován návrh systému začlenění akreditační procedury do systému zajišťování kvality a bezpečí pacientů v ZZ-VPL. Akreditace vybraných praxí poskytla zkušenost, na základě které lze navrhnout funkční systém, který bude součástí systematického zajišťování kvality ZZ-VPL a bude se do budoucna dále rozvíjet. Systém má podporu odborné i profesní organizace všeobecných praktických lékařů. Řešitelský tým je toho názoru, že v profesní skupině všeobecných praktických lékařů již dnes existuje motivace k prokázání vyšší kvality prostřednictvím akreditace, i když není masového charakteru. O míře zájmu o akreditace rozhodne až postoj plátců. Některé dílčí aspekty hodnocení kvality, vyjádřené v jednotlivých indikátorech, které se v průběhu projektu staly významnými náměty oboru, jsou a budou dále rozvíjeny v návaznosti, ale i mimo agendu NAS-ZZ-VPL. Jedná se např. o otázku implementace doporučených postupů, sledování, registrace a analýzy mimořádných událostí a pochybení, sledování spokojenosti pacientů v primární péči, atd. 
   
 7. Byl zpracován návrh systému údržby nástrojů akreditace (manuálu, příručky).
   
 8. Byl vytvořen plán finančního zabezpečení systému. Celkové náklady na akreditační proces pro zdravotnické zařízení představují 25-30 000,- Kč, z čehož 5 -10 000,- Kč jsou náklady pracoviště na vlastní přípravu akreditace. Řešitelský tým předpokládá, že plátci zohlední bonusem (např. navýšením kapitace) prokázanou kvalitu tak, aby se investice vrátila do 6 měsíců. 
   
 9. Know-how celého procesu bude předáno autoritě, která bude užívat, udržovat a rozvíjet nástroj NAS-ZZ-VPL. Aktuálně preferovaná představa je taková, že vytvoření nového subjektu budou iniciovat  stávající organizace praktických lékařů – SVL ČLS JEP a SPL ČR. Do obou orgánů subjektu, správní rady i dozorčí rady např. obecně prospěšné společnosti by mohly delegovat zástupce i jiné subjekty, než jsou zakladatelé, jako jsou pojišťovny, MZ ČR, SAK ČR, ČLK, atd. 
   
 10. Celý projekt vychází z předpokladu, že vytváření, udržování a využívání pozitivních motivačních nástrojů kontroly kvality a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících péči v oboru všeobecného praktického lékařství, bude svěřeno odborným a profesním organizacím praktických lékařů.
   
 11. Národní akreditační standardy a metodika pro všeobecné praktické lékařství by měly být do vzniku plnohodnotné akreditační procedury ještě aktualizovány.
   

Přílohy