Akční plány

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku. Součástí AP je také vymezení tichých oblastí v aglomeracích, zajišťujících ochranu území nezatížených hlukem.

Opatření v rámci AP jsou na volném uvážení příslušných  pořizovatelů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších kritérií zvolených členskými státy, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním („hot spots“, kritická místa).

Kritická místa jsou v rámci SHM vymezena obydleným územím, v němž dochází k překročení příslušné mezní hodnoty hlukových ukazatelů.

Konkrétní protihluková opatření, tj. Programy na snížení hluku (Noise Control Programmes – NCP), jsou vypracovávány pro jednotlivá kritická místa (území) stanovená pro jednotlivé zdroje hluku, a to na základě výsledků podrobnější analýzy dané oblasti (např. podrobné akustické studie).

AP pro určité území jsou tvořeny souhrnem jednotlivých NCP řešících protihluková opatření pro jednotlivá kritická místa v daném území.

Obr. - AP

 

Základní (minimální) požadavky na obsah AP jsou obsaženy v Příloze č. 3 vyhlášky o hlukovém mapování. Tyto požadavky jsou dále v souladu s čl. 13 odst.2 směrnice upřesňovány Evropskou komisí závaznými metodikami pro reporting výsledků SHM a apod.

AP pro pozemní komunikace jsou zpracovávány pro jednotlivé kraje. AP pro železnice je zpracováván pro celé území ČR.  Pro každé hlavní letiště je zpracováván jeden AP. Samostatně jsou zpracovávány AP i pro jednotlivé aglomerace.

Jednotlivé Programy na snižování hluku (NCP) jsou zpracovávány pro všechna obydlená území, kde příslušná SHM identifikovala překročení příslušné mezní hodnoty hlukového ukazatele Ldvn nebo Ln (tzv. „hot spots“, kritická místa/území).

Vlastní způsob řešení situace v kritickém území a tedy i návrhy konkrétních protihlukových opatření v rámci jednotlivých NCP je zcela v kompetenci pořizovatele AP.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v dubnu 2014 Metodický návod pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/ES o snižování a řízení hluku v životním prostředí.

V příloze naleznete plný text metodiky pro zpracování AP.

Přílohy