817/2021 1) Žádám tímto o poskytnutí kopie kupních smluv (nebo jiných obdobných smluv) mezi výrobci (či dodavateli, jako prodávající) výše uvedených vakcín, a příslušnou entitou na straně EU (jako kupující), a to zejména té části smluvních ujednání, která řeší otázky odpovědnosti za nežádoucí účinky, poškození zdraví, popřípadě úmrtí očkovaného. 2) Pro vyloučení pochybností, žádám o poskytnutí všech relevantních informací umožňujících meritorně posoudit, zda a v jakém rozsahu nesou výrobci (dodavatelé) vakcín smluvní odpovědnost za nežádoucí účinky, poškození zdraví či úmrtí očkovaného, nebo zda se takové odpovědnosti zříkají. Dále žádám o sdělení, zda MZČR, SÚKL nebo pověřená třetí strana (specializovaná laboratoř) provádí rozbory jednotlivých dodávek (tzn. jednotlivých šarží) a může tedy garantovat, že složení vakcíny skutečně odpovídá složení uvedenému v příbalovém letáku, a zejména neobsahuje žádné další komponenty, v příbalovém letáku neuvedené. Kdo nese smluvní odpovědnost za případné odchylky, spočívající např. v obsahu cizorodých látek?,

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
817.rtf (557,93 KB)