793/2021 1. seznam opatření, která vláda přijala v návaznosti na kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 20/32, 2. seznam opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných podle pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla vydána ke zvládnutí epidemie koronaviru na území ČR a následně byla plně či částečně zrušena Nejvyšším správním soudem nebo Městským soudem v Praze, 3. součet nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, které obdržely ústřední správní úřady v souvislosti se zrušením opatření uvedených v bodě 2, 4. jméno a příjmení všech úředních osob, které nesou odpovědnost za právní a odbornou bezvadnost opatření uvedených v bodě 2, 5. materiály, které má Vláda či Ministerstvo zdravotnictví k dispozici, které se týkají právní či odborné bezvadnosti opatření uvedených v bodě 2 a důvodů, pro které byla tato opatření plně či z části zrušena (např. odborná stanoviska členů LRV apod.), 6. odborné podklady, ze kterých vláda vycházela při stanovení míry rizika spojeného s provozem škol v porovnání s jinými typy epidemiologicky rizikových provozů, 7. odborné podklady a prognózy, ze kterých vláda vycházela, při schválení rozvolnění opatření proti koronaviru v době před krajskými volbami v roce 2020 a před Vánoci 2020, 8. přehled všech pracovních či schvalovacích postupů, které byly uplatňovány při vydávání opatření v bodě 2 uvnitř Vlády, Ministerstva zdravotnictví či jiných ústředních správních úřadů či ve spolupráci s externími subjekty včetně odborných konzultací, 9. informace o tom, jakým způsobem vláda upravila pandemický plán ČR v návaznosti na průběh nákazy koronavirem v letech 2020 a 2021 a typový plán Epidemie Hromadné nákazy – žádám o plné znění těchto upravených dokumentů, 10. dokumenty obsahující plánovaná či zvažovaná opatření ke zvládnutí koronaviru na období podzimu 2021, 11. průzkumy veřejného mínění, které Vláda či Ministerstvo zdravotnictví nechaly zpracovat v souvislosti s pandemií koronaviru v letech 2020 a 2021, 12. přehled jednání Ústřední epidemiologické komise a zápisy z jejích jednání v letech 2020 a 2021, 13. pozice a jiné materiály, které Vláda a Ministerstvo zdravotnictví zpracovaly v souvislosti se snahou nakoupit vakcíny proti koronaviru v rámci Evropské unie a navazující podněty české vlády, které by směřovaly ke zrychlení procesu koordinovaného nákupu vakcín a odstranění časového zpoždění Evropské unie oproti Velké Británii a USA, 14. přehled systémových změn a doporučení, která by umožnila v době pandemie minimalizovat škody, zamezit neodborným a nezákonným rozhodnutím a zajistila co nejvyšší podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších klíčových složek státu, které vydala vláda či Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na zvládání pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021 na území ČR, 15. podkladové materiály k projektu České vakcíny, které byly ministerstvu zdravotnictví postoupeny týmem v čele s prof. Adámkovou, přehled k všech nákladech na tuto vakcínu, 16. přehled osob, které jsou placeny z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví či vlády jako externí dodavatelé služeb v oblasti PR, sociálních sítí, psaní projevů a příprava veřejných výstupů, pokud se podílí na prezentaci Ministerstva zdravotnictví či vlády týkající se koronaviru, a přehled nákladů na tyto služby.

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
793-.rtf (592,31 KB)