784/2021 1) Plné znění Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví týkajícího se omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání, zveřejněného na webových stránkách koronavirus.mzcr.cz dne 8. 7. 2021 a 9. 7. 2021, v němž byl uveden bod I. 2 b) v následujícím znění: „před vstupem na území České republiky disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uvedeném v bodě III.4; občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci podle bodu II. 2 písm. e) s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou test absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území, necestují-li ze zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 hromadným dopravním prostředkem, nebo jsou-li držiteli diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 mimo území České republiky,“ 2) Informace, kdy přesně (datum a hodina) bylo ochranné opatření specifikované v bodě 1 se zněním citovaným v bodě 1 zveřejněné na webových stránkách uvedených v bodě 1 nahrazeno aktuálním zněním (aktuálním zněním žadatel rozumí dobu doručení žádosti do datové schránky Ministerstva zdravotnictví) 3) Plné znění Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví týkajícího se omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání, zveřejněné na webové stránce: https://mzd.gov.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani/, a to ve dnech 8. 7. 2021 a 9. 7. 2021, neboť z webové stránky je patrné, že 10. 7. 2021 proběhla úprava této stránky 4) Informace, kdy přesně (datum a hodina) bylo ochranné opatření specifikované v bodě 3, zveřejněné na webových stránkách uvedených v bodě 3, nahrazeno aktuálním zněním

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 22. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
784.docx (157,79 KB)