782/2021 1) Pomocí jakých právních instrumentů (tedy mezinárodních úmluv, dohod, regulací – řádů, rezolucí, směrnic, aj.) je upraven závazkový vztah mezi World Health Organization, tj. Světovou zdravotnickou organizací (dále jen jako „WHO“) a Českou republikou? 2) Jelikož je WHO prezentována jako klíčová mezinárodní organizace participující v boji proti nakažlivým nemocem – je Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen jako „MZČR“) vedena evidence (popř. databáze nebo nějaká složka) právních a lékařských instrumentů a manuálů vydaných WHO ve věci problematiky COVID-19? – např. doporučení; koordinační plány postupu proti šíření COVID-19; sjednocená metodika diagnostiky COVID-19, apod.? 3) Je Česká republika v současné době ve stavu „epidemie výskytu nemoci COVID-19″, ve stavu „pandemie výskytu nemoci COVID-19″ nebo v nějakém jiném režimu – a pokud ano, na základě jakého předpisu? 4) Ve vztahu k bodu č. 3) – eviduje MZČR nějaký dokument, právní instrument, memorandum či prohlášení WHO nebo obdobný listinný či elektronický zdroj vydaný WHO, který by deklaroval epidemický či pandemický stav nemoci COVID-19 v České republice nebo v ostatních státech, popř. na celém světě? 5) Dne 15. 7. 2020 údajně pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA podepsal Dvouletý plán spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu na léta 2020 – 2021 – tímto žádám o zaslání (ideálně v elektronické podobě) textu tohoto plánu. 6) Ve vztahu k bodu č. 5) – žádám o informaci, pod jakým číslem byl tento plán jakožto sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky publikován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
782.docx (159,74 KB)