426/2021 informace týkající se přípravy znění Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN ze dne 15. března 2021: 1) Jaké konkrétní úvahy vedly MZ ČR k formulování výjimek, jak jsou uvedeny v čl. IV. shora uvedeného mimořádného opatření? 2) Na základě jakých podkladů se MZ ČR rozhodlo, že osoby s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, nemusí být testovány, pokud od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů? Na základě jakých podkladů byla stanovena lhůta právě 90 dnů? 3) Proč se výše uvedená výjimka vztahuje pouze na osoby s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 a nikoliv na všechny osoby, které toto onemocnění prokazatelně prodělaly? 4) Na základě jakých podkladů se MZ ČR rozhodlo, že osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od jejich očkování uplynulo alespoň 14 dnů, nemusí být testovány? Má MZ ČR k dispozici studie či jiné relevantní podklady, ze kterých by bylo patrné, že tyto osoby byť bez příznaků COVID-19 nemohou dále onemocnění šířit? Jaké? 5) Má MZ ČR podklady či informace, ze kterých by plynulo, že očkovaní lidé jsou po uplynutí určité doby po očkování (např. 90 a více dnů) z hlediska šíření infekce méně nebezpeční než osoby, které onemocnění COVID-19 již prodělaly? 6) Z jakého důvodu nejsou ve výjimkách dle čl. IV. uvedené i jiné osoby – jako například ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a které mají vybudovanou tzv. paměťovou imunitu na úrovni T- lymfocytů?;

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 26. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
426-a.pdf (855,29 KB)