Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

3. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Vytvořeno: 3. 11. 2021 Poslední aktualizace: 3. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 3. listopadu 2021 třetí výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší III (dále jen „Program“), do kterého mohou podat žádost o dotaci poskytovatelé zdravotních služeb, kteří splňují požadavky stanovené Metodikou Programu (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatelé, jejichž žádost o dotaci bude podpořena, zajistí pilotní provoz ordinace, v rámci projektu po dobu nejvýše
8 měsíců, v souladu s pravidly definovanými Metodikou Programu za účelem zvýšení dostupnosti a rozšíření poskytování zdravotně-sociální služby pro osoby bez přístřeší či ohrožené ztrátou bydlení.

Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 6. prosince 2021. Program bude realizován v lokalitách zahrnujících hl. město Prahu a všechna krajská města (s výjimkou Olomouce, Ostravy a Pardubic, kde byl podpořen pilotní provoz v rámci Programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší I a II) a další města s počtem obyvatel nad 40 tis. V rámci výzvy mohou být financována až dvě místa poskytování služeb. Maximální výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu pro jednu lokalitu je 3 076 000,00 Kč.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve 3. výzvě k předkládání žádosti, Metodice Programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší III a jejích přílohách.

Ministerstvo zdravotnictví ČR neplánuje realizaci semináře pro potenciální žadatele. Konzultace budou zajištěny videokonferencí a individuálními konzultacemi. Veškeré dotazy k Programu a k přípravě žádostí zasílejte na adresu hana.piskacova@mzcr.cz.

Pilotní provoz bude financován z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“ registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Přílohy