Pro projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v letech 2014 – 2020

Vytvořeno: 2. 10. 2018 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví (PO MZd) realizují velké množství projektů v rámci jednotlivých operačních programů (zejména Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Ministerstvo zdravotnictví (konkrétně odbor evropských fondů a investičního rozvoje) sehrává roli poskytovatele dotace pro jím zřizované organizace, neboť dle stávajícího právního prostředí nemůže jiné ministerstvo vydat příspěvkové organizaci MZd Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje financování jednotlivých projektů buď zálohovým způsobem, nebo přímo proplácením na základě konkrétního účetního dokladu.

To, jak má PO MZd postupovat vůči svému zřizovateli je určeno Příkazem ministra č. 12/2017 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie (viz příloha č.1).

Bližší návod a doporučení pak obsahuje dokument Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty ESIF (viz příloha č. 2).

Na podzim 2018 se konalo první kolo seminářů pro PO MZd „Školení pracovníků přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví“, které bylo  realizováno v rámci projektu „Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost. Semináře proběhly v Praze, v Brně a v Olomouci. Obsahem seminářů byla zejména prezentace metodiky „Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty ESIF“, dále představení možností čerpání v rámci OP ŽP, prioritní osy 5, seznámení se s aktuální rozhodovací praxí ÚOHS a nejčastějšími pochybeními v oblasti veřejných zakázek, byl prezentován příklad dobré praxe (projekty realizované Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí v Olomouci), představení EHP a Norských a Švýcarských fondů a informace o přípravě programového období kohezní politiky EU 2021 – 2027. Prezentace z těchto seminářů tvoří přílohu č. 3.

Dne 11. 4. 2019 se konalo další kolo semináře pro PO MZd „Školení pracovníků přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví“, které bylo zaměřeno na realizaci projektů v rámci specifického cíle 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu. Semináře se zúčastnili zástupci Centra pro regionální rozvoj a prezentovali  dosavadní praxi v oblasti administrace projektů SC 3.2 IROP. Prezentace z tohoto semináře tvoří přílohu č. 4. Tento seminář byl realizován v rámci projektu „Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Další seminář pro PO MZd se uskutečnil dne 13. 6. 2019. Tento seminář byl zaměřen na třetí akční program, Horizont 2020 a evropské strukturální fondy po roce 2020. Prezentace z tohoto semináře tvoří přílohu č. 5. Tento seminář byl realizován v rámci projektu „Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost.

 

Příloha č. 1: Příkaz ministra č. 12/2017 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie

Příloha č. 2: Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty ESIF

Příloha č. 3: Prezentace ze semináře pro PO MZd

Příloha č. 4: Prezentace ze semináře ze dne 11. 4. 2019

Příloha č. 5: Prezentace ze semináře ze dne 13. 6. 2019 Třetí akční program

 

Přílohy