2. Výzva Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

Vytvořeno: 4. 2. 2021 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 4. února 2021 druhou Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty. Do programu se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz ambulance s rozšířenou péčí pro pacienty s adiktologickou poruchou v trvání 18 měsíců.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty je vyhlášena zejména na podporu žadatelů, kteří v době nepříznivé epidemiologické situace v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 nebyly schopni dostát požadavkům Výzvy č. 1.

Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 8. března 2021. Max. možná dotace pro psychiatrickou ambulanci s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty činí 5 300 000,- Kč.

Zřízení ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Hlavní funkcí týmů je podpora zotavení individualizovanou formou, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v nemocnicích, domovech se zvláštním režimem atd.) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě institucionalizovaných do běžné komunity. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí/2 a její příloze Metodice Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty/2.

Pilotní provozy budou hrazeny z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

 

Přílohy