2. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Vytvořeno: 23. 4. 2020 Poslední aktualizace: 18. 12. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 23. dubna 2020 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II (dále jen „Program“), do kterého mohou podat žádost o dotaci poskytovatelé zdravotních služeb, kteří splňují požadavky stanovené Metodikou Programu (dále jen „Poskytovatel“).  Poskytovatelé, jejichž žádost o dotaci bude podpořena, zajistí pilotní provoz ordinace po dobu 18 měsíců v souladu s pravidly definovanými Metodikou Programu za účelem zvýšení dostupnosti a rozšíření poskytování zdravotně-sociální služby pro osoby bez přístřeší či ohrožené ztrátou bydlení.

Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 29. května 2020. Program bude realizován v lokalitách zahrnující hl. město Prahu a všechna krajská města včetně souvisejících míst, kde je prokazatelný výskyt cílové skupiny (jedná se o lokalitu, kde je zvýšený výskyt osob cílové skupiny a kterou doporučí příslušný krajský úřad).  Výjimkou jsou města Olomouc a Ostrava, kde bude zajištěn pilotní provoz v rámci 1. výzvy. V každé lokalitě je možné podpořit jednu žádost jednoho příjemce dotace, v rámci níž mohou být financována až dvě místa poskytování služeb. Maximální výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu/jedna lokalita je 7 727 392,75 Kč.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve 2. výzvě k předkládání žádosti, Metodice Programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II a jejích přílohách.

Ministerstvo zdravotnictví, s ohledem na současnou situaci a zákaz pořádání hromadných akcí, neuskuteční seminář pro potenciální žadatele. Dle možností budou zajištěny videokonference a individuální konzultace (max. počet 6 osob). Veškeré dotazy k Programu a k přípravě žádostí zasílejte na adresu ordinaceOBP@mzcr.cz do 29. května 2020.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Termín ukončení příjmu žádostí byl prodloužen do  5. června 2020.

Termín byl prodloužen z důvodu, aby se do výzvy mohli hlásit i subjekty, které musejí zajistit partnerské smlouvy.

 

Na základě dotazů subjektů, připravujících žádosti o dotaci z programu, připravil poskytovatel dotace vysvětlení některých oblastí Metotiky viz příloha Metodický pokyn Program II

Pilotní provoz bude financován z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“ registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Ministerstvo zdravotnictví dne 3. 11. 2020 zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace.

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 18. 12. 2020 zveřejňuje upravenou informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky Programu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace s prodloužením platnosti.

 

Přílohy