Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

2. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí

Vytvořeno: 20. 11. 2020 Poslední aktualizace: 20. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. listopadu 2020 2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí (dále jen ARP) v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 21. prosince 2020. Max. možná dotace pro jednu ARP je stanovena na 5.300.000 Kč. 

Pilotní provoz ARP bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení ARP vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, který podporuje člověka v jeho přirozeném prostředí.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě č. 2 k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí/2.

Projekt „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy