2. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty

Vytvořeno: 30. 4. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 30. dubna 2020 Výzvu č.2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty (dále jen MTDZ-P)/2, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro děti a adolescenty v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. 6. 2020. Max. možná dotace pro jeden dětský multidisciplinární tým je stanovena na 11.050.000 Kč, celkem budou vybrány dva týmy. 

Pilotní provoz MTDZ-P bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení MTDZ-P vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Cílem týmů je prevence hospitalizací, jejich zkracování a nápomoc k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné společnosti. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty/2. Případné dotazy zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na nsp@mzcr.cz)

Přílohy