2. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením/2

Vytvořeno: 20. 11. 2020 Poslední aktualizace: 20. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 20. listopadu 2020 2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením/2 (FMT), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 21. prosince 2020.

Maximální možná dotace 9 100 000,00 Kč je určena pro jeden forenzní multidisciplinární tým.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, je vyhlášena zejména na podporu žadatelů, kteří v době nepříznivé epidemiologické situace v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 během 1. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením nebyly schopni dostát požadavkům Výzvy č. 1.

Zřízení FMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Cílem týmů je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. Tým bude v úzkém kontaktu i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve 2. Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením/2.

Pilotní provoz FMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy