2. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

Vytvořeno: 25. 6. 2020 Poslední aktualizace: 29. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. června 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem/2 (AMT), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro pacienty s adiktologickou poruchou v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 27. července 2020. Max. možná dotace pro velký multidisciplinární tým je stanovena na 11 300 000,-Kč, max. možná dotace pro malý multidisciplinární tým 6 700 000,- Kč.

Zřízení AMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Hlavní funkcí týmů je podpora zotavení individualizovanou formou, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v nemocnicích, domovech se zvláštním režimem atd.) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě institucionalizovaných do běžné komunity. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti/2 a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem/2.

Důležitá informace pro žadatele – text Výzvy pro adiktologické týmy byl upraven dne 27. 7. 2020

Dne 27. 7. 2020 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem, která byla vyhlášena dne 25. 6. 2020 (dále jen Výzva). Jediná změna spočívá v prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci, který připadá na 31.8. 2020. 

 

Pilotní provoz AMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy