143/2022 1. Popište prosím, jakým způsobem se ministerstvo zapojuje do provádění prověřovacího mechanismu zahraničních investic spadajících pod působnost ministerstva dle Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon). Vyjadřuje ministerstvo své stanovisko v případě zahraniční investice definované dle režimu podle §7 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic? 2. Popište prosím, jakým způsobem identifikujete investice s potenciálem ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek podle §8 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic v odvětvích spadajících do působnosti ministerstva. Má ministerstvo interně definovány strategicky významné oblasti, které spadají do této kategorie? Podle čeho jsou takto zařazené oblasti identifikovány? 3. Popište prosím, jakým způsobem je agenda v rámci ministerstva spravována. Má ministerstvo seznam pro stát strategických oblastí, které spadají pod působnost ministerstva a které nejsou určeny Zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)? Je dohledem nad touto agendou a komunikací s Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřen speciální útvar? Pokud ano, jaké jsou jeho úkoly a kompetence? 4. Popište prosím, na jaké bázi, jakou formou a v jaké frekvenci a intenzitě ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu při prověřování zahraničních investic, které mohou ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek ČR a nespadají pod kritickou infrastrukturu podle §7 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic. 5. Plánuje ministerstvo zvýšit aktivitu v prověřování zahraničních investic mířících do moderních a inovačních technologií v souvislosti se zelenou tranzicí? Má ministerstvo vypracovanou metodiku, dle které se určuje, co patří do moderních a inovačních technologií důležitých pro rozvoj a zelenou tranzici v oblastech spadajících pod působnost ministerstva?

Vytvořeno: 15. 3. 2022 Poslední aktualizace: 15. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
143.docx (169,46 KB)