135 040 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů

Vytvořeno: 4. 3. 2020 Poslední aktualizace: 13. 10. 2020

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů“ pro podprogram č. 135 042 „Podpora rozvoje specializovaných pracovišť

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 13. 8. 2018. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů“ (dále jen „Program“) pro podprogram č. 135 042 „Podpora rozvoje specializovaných pracovišť“. Dotace je poskytována podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla).

Program je zaměřený na komplementární podporu investičních projektů zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů, které jsou z dlouhodobého hlediska významné pro plnění úkolů stanovených nejvyššími výkonnými či zákonodárnými orgány moci České republiky. Věcné zaměření Programu včetně Usnesení, z nichž věcná náplň Programu vychází, je uvedeno v příloze č. 1.

 

Základní údaje

Identifikační číslo programu: 135 040

Identifikační číslo podprogramu: 135 042

Finanční podmínky daného podprogramu jsou uvedeny v příloze č. 1.

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy:  13. 8. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 14. 9. 2018

Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 31. 12. 2018

Ukončení Programu:  31. 12. 2022

Závěrečné vyhodnocení programu: do 31. 12. 2024.

 

Oprávnění žadatelé o dotaci

1) Oprávněným žadatelem – účastníkem podprogramu č. 135 042 „Podpora rozvoje specializovaných pracovišť“ je město Vysoké nad Jizerou, jakožto poskytovatel zdravotních služeb, a to pro svou příspěvkovou organizaci Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace.

2) Oprávněnými žadateli nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy nebo získat dotaci z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:

– jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

– mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

– byl na ně vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;

– byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Oprávnění žadatelé musí mít aktivní datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost o dotaci

1) Žádosti o dotaci musí obsahovat údaje dle § 14 Rozpočtových pravidel a další přílohy a dokumenty, včetně investičního záměru, které jsou uvedené v příloze č. 1. 

2) Žádost o dotaci je možné podat:

a) v listinné podobě

– poštou na adresu:  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

– osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR.

V případě podání Žádosti o dotaci v listinné podobě je nutné, aby Žádost byla podána v uzavřené obálce označené textem „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů“. Žádost musí být dále podána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno je zkompletovaným originálem se všemi povinnými přílohami. Druhý je identickou kopií s označením KOPIE. Současně musí být k Žádosti o dotaci přiloženy všechny dokumenty v elektronické verzi na CD/DVD.

b) datovou schránkou: ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd; Identifikační číslo organizace: 00024341.

c) elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR – adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz. V předmětu zprávy je nutné uvést označení: „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů“. Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

3) Dnem přijetí Žádosti o dotaci se rozumí den podání na MZ ČR nebo den předání zásilky k poštovní přepravě autorizovanému poskytovateli služeb (poštovní razítko na obálce), případně den dodání datové zprávy do datové schránky MZ ČR nebo doručení elektronické zprávy na adresu elektronické podatelny MZ ČR.

4) V případě, že Žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, Poskytovatel zastaví v souladu s článkem 4) § 14j odst. a) Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením. 

5) Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky) poskytne: MZ ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. email: efi@mzcr.cz, tel.: 224 972 628.

6) Žádost musí být vypracována v českém jazyce.

7) Na základě podání Žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

 

Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr žádostí o dotaci

1) Hodnocení a výběr Žádostí o dotaci probíhá na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci a jejich přílohách. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ve všech fázích řízení o poskytnutí dotace využít možnosti § 14k Rozpočtových pravidel, tj. vyzvat žadatele k odstranění vad Žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravu Žádosti.

2) Podmínky a kritéria hodnocení Žádosti o poskytnutí dotace jsou uvedeny v příloze č. 1.

3) V případě, že žadatel o dotaci není oprávněným žadatelem (případně nedoloží veškeré požadované doklady), Poskytovatel zastaví v souladu s odst. 4) § 14j Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením.

4) Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze dle § 14p Rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 Rozpočtových pravidlech.

5) Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14 a násl. Rozpočtových pravidel.

6) V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d) a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).

7) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Příloha č. 1: Dokumentace programu 135 040

Přílohy