125/2021 poskytnutí informací o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávných celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejich přiznané a uhrazené výše. Současně žádáme o poskytnutí informace o počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství. Spolu s tím, prosím, uveďte a vyčíslete nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch. Na závěr žádáme o poskytnutí informací o současném počtu zaměstnanců, kteří za váš úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady, byť i jen zčásti vyřizují, a informaci o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru, s případným vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon

Vytvořeno: 14. 3. 2021 Poslední aktualizace: 14. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
125-A.pdf (374,98 KB)