Aktuality projektu PaRIS

Vytvořeno: 17. 8. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2024

Projekt PaRIS vstupuje po 7 letech příprav do své finální fáze, která spočívá ve vyhodnocení dotazníkového šetření mezi lékaři a pacienty napříč 20 členskými státy. Projekt bude na konci roku 2024 završen publikováním závěrečné zprávy.  

Hlavní průzkum, resp. dotazníkové šetření probíhalo mezi dubnem/květnem 2023 a lednem 2024. Průzkum PaRIS měl mezi 20 státy získat údaje od přibližně 2000 poskytovatelů primární péče a cca 140 000 pacientů. Ke konci roku 2023 bylo vyplněno 1200 dotazníků od poskytovatelů a téměř 60 000 od pacientů. Údaje budou dále upřesněny. 

Dle mezinárodní metodiky měla ČR zajistit 100 dotazníků od ordinací praktických lékařů a 7500 dotazníků od pacientů. Do průzkumu se v ČR nakonec zapojilo 106 praktických lékařů a 5 131 pacientů, přičemž bylo osloveno 1000 ordinací a 26 232 pacientů. V ČR nebyl takto zacílený sběr dat dosud nikdy uskutečněn.  

Projekt v ČR realizuje tzv. národní projektový manažer, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., který zajišťuje národní implementaci projektu spolu se svým týmem a za podpory Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Souhrnná publikace obsahující výsledky průzkumu a doporučení bude zveřejněna na konci roku 2024. Během zasedání Zdravotnického výboru OECD na ministerské úrovni v lednu 2024 byly prezentovány první předběžné výsledky:  

  • Pacienti, kteří vysoce hodnotí kvalitu své primární péče, se cítí zdravěji, i když žijí s více chronickými onemocněními.  
  • Více než 40 % respondentů uvedlo, že dostatečně neřídí své zdraví (míra sebeřízení se zvedá s vyšší dosaženou mírou vzdělání). 
  • Úroveň důvěry v systémy zdravotní péče se v jednotlivých zemích pohybuje od 35 % do téměř 90 %. Důvěra v systém zdravotní péče je úzce spjata se zkušenostmi, které mají lidé s primární péčí. Pro většinu lidí je primární péče vstupním bodem do systému zdravotní péče, který utváří jejich celkovou zkušenost s péčí. 
  • Byla zaznamenána (78 %) vysoká důvěra ve svého poskytovatele primární péče (čím delší je vztah, tím je rovněž lépe hodnocena kvalita poskytované péče). 

Hlavní průzkum (dotazníkové šetření) stavěl na zkušenostech z pilotního průzkumu, jehož cílem bylo primárně otestovat metodiku projektu pro hlavní průzkum. V ČR (stejně jako v ostatních státech) se pilotní průzkum realizoval v období od poloviny května do poloviny srpna 2022. Dle nastavené metodiky bylo pro ČR potřeba získat dotazníky od 25 praktických lékařů a jejich prostřednictvím dotazníky od celkem 1250 pacientů. Výsledkem bylo zapojení 28 praktických lékařů a jejich prostřednictvím 511 pacientů. V mezinárodním srovnání ČR patřila v implementaci pilotního průzkumu mezi nejlepší státy. Pilotní průzkum provedlo 18 zemí. Celkem bylo ve všech státech zapojeno 540 ordinací praktických lékařů a jejich prostřednictvím bylo vybráno 10 894 dotazníků od pacientů.